info@stev.nl 033 - 303 14 90

Governance

Dialoog en verantwoording

Sinds 1 september 2018 is Karen Peters de voorzitter van het College van Bestuur. Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

STEV is lid van de PO Raad, de brancheorganisatie voor het primair onderwijs. De PO Raad heeft een code voor goed bestuur opgesteld waar STEV zich als lid aan houdt. Goed bestuur is volgens deze code: een gezond tegenspel organiseren tussen belanghebbenden en de school zelf. De dialoog met direct betrokkenen en het aan elkaar verantwoording afleggen ligt aan de basis van de code waarin transparantie, verantwoording, vertrouwen en integriteit leidende begrippen zijn.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur en houdt toezicht op het functioneren van de het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. De Raad van Toezicht vergadert in principe 6 tot 7 keer per jaar op het bestuursbureau.

Leden

I.M. Visser
Lid/Lid remuneratie commissie

M. Rosbergen
Voorzitter/Lid remuneratie commissie

E. Fijneman
Lid/Lid auditcommissie

J. van der Hoeven
Lid/Lid auditcommissie

M. Wesseloo
Lid/lid commissie onderwijs

GMR

De GMR van STEV bestaat uit één vertegenwoordiger (namens de oudergeleding of personeelsgeleding) van elke school. Enkele belangrijke aandachtspunten zijn:

De GMR heeft een eigen reglement op basis van de wettelijke bepalingen.

  • In het medezeggenschapsstatuut zijn de afspraken tussen de GMR en het bestuur vastgelegd.
  • Een lid van de GMR hoeft geen lid te zijn van de MR van de school die hij/zij vertegenwoordigt, maar moet wel betrokken zijn bij de school als ouder of personeelslid.
  • De (G)MR heeft de plicht op enigerlei wijze de achterban te informeren en/of te raadplegen.
  • De verdeling van advies- en instemmingsrecht is ongewijzigd overgenomen uit de modelreglementen van de landelijke werkgroep WMS.

Dagelijks bestuur GMR

Afvaardiging GMR op bovenstaande foto.

Mw. Marian Brinkhuis Voorzitter
Vacature – Secretaris/Lid (m.fugers@stev.nl)

De GMR vergaderingen vinden roulerend op een school van de stichting plaats. De vergaderdata zijn:

5 oktober 2023
12 december 2023
8 februari 2024
16 april 2024
27 juni 2024

Bestuurlijke overleggen

Vanuit de gedachte: ‘It takes a village to raise a child’ neemt STEV haar aan de scholen en stichting verwante stakeholders en ketenpartners serieus. Dit betekent onder andere dat binnen de gemeenten waarin STEV actief is, de voorzitter van het college van bestuur, namens de scholen deelneemt aan de diverse gemeentelijke overleggen. Hierin wordt overleg gevoerd over het lokale beleid voor primair onderwijs. De deelname van STEV aan deze bijeenkomsten is erop gericht om samen met de betrokkenen meerwaarde voor alle leerlingen op onze openbare scholen te genereren. Vanuit dezelfde gedachte participeert STEV in drie samenwerkingsverbanden, te weten de Eem, Rijn & Gelderse Vallei en Zeeluwe.

Regioraad

Bij de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs behouden de gemeentebesturen op grond van de Wet op het primair onderwijs een aantal bevoegdheden.

De gemeenteraden benoemen een aantal leden van de Raad van Toezicht en kunnen in geval van bestuurlijke verwaarlozing ingrijpen door de Raad van Toezicht weg te sturen en het toezicht over te nemen. In de statuten is vastgelegd dat de gemeenteraden een zienswijze kunnen indienen op de begroting en de jaarrekening van de stichting.

Afstemming

Om de deelnemende gemeenten goed en tijdig te kunnen informeren kent de stichting de Regioraad. Dit is een afstemmingsoverleg, waarin de wethouders van onderwijs zitting hebben en overleg voeren met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de stichting.

In de Regioraad hebben de wethouders Onderwijs van de volgende gemeenten zitting: