info@stev.nl 033 - 303 14 90

Governance

Dialoog en verantwoording

Sinds 1 september 2023 is Wiesje Verhoeven de voorzitter van het College van Bestuur. Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

STEV is lid van de PO Raad, de brancheorganisatie voor het primair onderwijs. De PO Raad heeft een code voor goed bestuur opgesteld waar STEV zich als lid aan houdt. Goed bestuur is volgens deze code: een gezond tegenspel organiseren tussen belanghebbenden en de school zelf. De dialoog met direct betrokkenen en het aan elkaar verantwoording afleggen ligt aan de basis van de code waarin transparantie, verantwoording, vertrouwen en integriteit leidende begrippen zijn.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van STEV wil op verbindende en integere wijze werken aan het vergroten van professionaliteit en verantwoordelijkheid. Hierbij werken we op basis van vertrouwen en met plezier. Dit sluit aan bij een aantal kernwaarden vanuit het STEV Gezamenlijke Ambitieboek en bij de waarden van het openbaar onderwijs. Zo hebben we op basis van gelijkwaardigheid respect voor verschillen en hechten we belang aan vrijheid en ontmoeting.

Als Raad van Toezicht nemen we genoemde waarden mee in ons toezicht. Dit toezicht is opgebouwd uit vragen naar wat er werkt, wat belangrijk is, wat gewaardeerd wordt en waar we meer van willen.

Bij het uitoefenen hiervan richt de Raad van Toezicht zich naar het doel en het belang van de stichting, de maatschappelijke opdracht aan de stichting en het belang van de leerlingen, de ouders en de personeelsleden.

Om deze taak goed uit te kunnen voeren heeft de Raad van Toezicht uiteenlopende bevoegdheden zoals het:

  • Goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan.
  • Controleren op het naleven van de wet door het bestuur en de Code Goed Bestuur.
  • Controleren of het onderwijsgeld op de juiste manier wordt aangevraagd en besteed.
  • Aanstellen van een accountant.

Tevens stelt de Raad van Toezicht de bestuurder aan en fungeert als haar werkgever.
In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. STEV hanteert deze code.

Leden

I.M. Visser
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht/Lid remuneratie commissie

M. Rosbergen
Lid/Lid remuneratie commissie

E. Fijneman
Lid/Lid auditcommissie

J. van der Hoeven
Lid/Lid auditcommissie

M. Wesseloo
Voorzitter Raad van Toezicht

GMR

Naast de medezeggenschapsraden(MR’en) van iedere school, heeft STEV ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Hierin hebben ouders en personeelsleden zitting. De GMR houdt zich bezig met beleidszaken en eventuele andere
ontwikkelingen die het niveau van een enkele school overstijgen.

Binnen de wet medezeggenschap scholen heeft de GMR instemmings- en adviesrechten op een aantal onderwerpen. De GMR heeft
bijvoorbeeld  instemmingsrecht op het bestuursformatieplan en adviesrecht op de begroting. Daarnaast treedt de GMR op als
sparringpartner voor het bestuur voor het algemene beleid.

De GMR bestaat uit 11 leden (per 1 sept. 23); 5 ouders en 6 personeelsleden. De leden zijn niet noodzakelijkerwijs lid van een
MR’en. De GMR wordt gekozen door MR-leden.

De GMR is bereikbaar via Marjella Fugers, directie assistent: m.fugers@stev.nl of 06 44 73 00 04.

Binnen de GMR zijn commissies samengesteld. Deze commissies richten zich op een deelgebied binnen de onderwerpen
die passeren. Zij verdiepen zich en brengen in de vergadering verslag en advies uit.

  • Onderwijs
  • Financiën
  • Personeel
  • Communicatie

De GMR heeft als taak het beleid, dat vanuit de stichting wordt uitgezet, te toetsen en te beoordelen. Op een aantal zaken heeft de GMR instemmingsrecht, voor aantal zaken heeft zij adviesrecht. De GMR is een serieuze partner van het bestuur en zal derhalve handelen in het belang van het onderwijs in de regio.
De GMR vergaderingen vinden roulerend op een school van de stichting plaats. De vergaderdata zijn:

5 oktober 2023
12 december 2023
8 februari 2024
16 april 2024
27 juni 2024

Bestuurlijke overleggen

Vanuit de gedachte: ‘It takes a village to raise a child’ neemt STEV haar aan de scholen en stichting verwante stakeholders en ketenpartners serieus. Dit betekent onder andere dat binnen de gemeenten waarin STEV actief is, de voorzitter van het college van bestuur, namens de scholen deelneemt aan de diverse gemeentelijke overleggen. Hierin wordt overleg gevoerd over het lokale beleid voor primair onderwijs. De deelname van STEV aan deze bijeenkomsten is erop gericht om samen met de betrokkenen meerwaarde voor alle leerlingen op onze openbare scholen te genereren. Vanuit dezelfde gedachte participeert STEV in drie samenwerkingsverbanden, te weten de Eem, Rijn & Gelderse Vallei en Zeeluwe.

Regioraad

Bij de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs behouden de gemeentebesturen op grond van de Wet op het primair onderwijs een aantal bevoegdheden.

De gemeenteraden benoemen een aantal leden van de Raad van Toezicht en kunnen in geval van bestuurlijke verwaarlozing ingrijpen door de Raad van Toezicht weg te sturen en het toezicht over te nemen. In de statuten is vastgelegd dat de gemeenteraden een zienswijze kunnen indienen op de begroting en de jaarrekening van de stichting.

Afstemming

Om de deelnemende gemeenten goed en tijdig te kunnen informeren kent de stichting de Regioraad. Dit is een afstemmingsoverleg, waarin de wethouders van onderwijs zitting hebben en overleg voeren met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de stichting.

In de Regioraad hebben de wethouders Onderwijs van de volgende gemeenten zitting: