info@stev.nl 033 - 303 14 90

Onderwijs

Van de scholen mag je verwachten dat het openbaar onderwijs, goed en kwalitatief is. Daarnaast mag je erop vertrouwen dat dit onderwijs aansluit bij de ontwikkelingen in de toekomst. Ons handelen is er daarom op gericht, dat iedere leerling

  • op een aangename wijze onderwijs geniet,
  • met een gezonde dosis basiskennis en sociale vaardigheden van school gaat,
  • en daardoor aansluiting vindt in de maatschappij.

Om voorbereid te zijn op de toekomst hebben we vier aandachtspunten geformuleerd als het gaat om kwalitatief goed onderwijs. Wat verstaan wij daaronder en wat mag je daarin van STEV verwachten (en ons op aanspreken)?

STEVig; een uitdagend nieuw wereldburgerschapsprogramma bij STEV

STEV is een stichting met  13 scholen van openbaar onderwijs in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. Vanuit het openbare karakter van STEV opereren de scholen als mini-maatschappij waardoor er van nature een oefenplaats is waarbinnen leerlingen zich ontwikkelen tot wereldburgers. Jonge wereldburgers die in hun houding, kennis, vaardigheden en reflectievermogen laten zien dat zij geloof hebben in hun eigen kunnen. Daarnaast leren onze leerlingen verschillen te omarmen, overeenkomsten te ontdekken en vooral elkaar te respecteren. Daarbij leren ze ook rekening te houden met het algemeen belang, in plaats van alleen uit te gaan van het eigen belang.

Sinds 1 augustus 2021 is de wet voor burgerschapsonderwijs van kracht. Deze wet heeft als doel dat alle scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. STEV is door het bewust te zijn van de oefenplaats die we bieden door ons openbare karakter al jaren bezig met deze basiswaarden. Binnen STEV hebben we een grotere ambitie dan alleen een oefenplaats te bieden op het gebied van burgerschap. Wij hebben de ambitie om onze leerlingen te ontwikkelen tot echte wereldburgers.

Vanuit de openbare kernwaarden vrijheid, gelijkheid en ontmoeting en in de lijn met de nieuwe wet, start STEV met een nieuw programma: STEVig. Anne Suijdendorp, schoolleider bij STEV en projectleider van dit programma, geeft aan dat naast kennis over democratische waarden, leerlingen ook leren over en ontmoeten van mensen met andere (levensbeschouwelijke) achtergronden, mogelijkheden en oriëntaties. Dit STEV-onderwijsprogramma is ontwikkeld in samenwerking met VOSABB; de verenging van openbare en algemeen toegankelijke scholen en CVV, (Centrum voor Vormingsonderwijs) en is een programma voor Identiteit en Groei. ‘STEVig stimuleert leerlingen met verhalen, vaardigheden en ideeën om creatief na te denken en hun eigen afwegingen te maken, een eigen mening te formuleren en antwoorden te vinden bij levensvragen’, zegt Suijdendorp. ‘De STEVig-lessen worden gegeven door vakleerkrachten vormingsonderwijs en zij spreken uit eigen ervaring. De groepsleerkrachten zijn ook bij de lessen betrokken waardoor de verbinding gemaakt wordt met andere vakgebieden.

Lynn en Xavi, leerlingen van de leerlingenraad van de Griftschool, geven aan dat zij heel blij zijn met de lessen van STEVig ‘het is een goed idee dat de juffen en meesters les komen geven over andere geloven. We hadden nog nooit iets geleerd over humanisme en dat was heel leuk. Door vanuit het humanisme na te denken over het thema ‘samenwerken’ ga je ook meer nadenken hoe je met elkaar omgaat in de klas’.

Suijdendorp ‘Het mooie is dat leerlingen hierdoor hun identiteit ontwikkelen en leren hoe samen te leven met anderen. Zo leren leerlingen via thema’s hun eigen plek in de wereld te vinden en die van anderen te respecteren. Iets dat in de tijd van nu belangrijker is dan ooit!’.

Voor meer informatie www.vormingsonderwijs.nl

Kansrijk leren:

STEV-scholen bieden een kansrijk onderwijsaanbod, vormgegeven binnen een
betekenisvolle en uitdagende leeromgeving, waardoor leerlingen zich optimaal
kunnen ontwikkelen zodat zij met zelfvertrouwen kunnen deelnemen aan de
maatschappij van nu en morgen.

Inclusief wereldburgerschap:

STEV-scholen zijn een mini-maatschappij met een pluriform karakter en
vormen een oefenplaats waarbinnen leerlingen leren, samen te spelen en
werken. Binnen onze scholen ervaren we de gezamenlijke verantwoordelijkheid
dat iedereen mee kan doen.

Samen Educatief Partnerschap:
‘Daar waar we het samen kunnen, doen we het niet alleen’. We zetten ons in
voor de versterking van multidisciplinaire samenwerkingen, waarin we samenwerken
over de muren van de school heen en leren als partners van elkaar.
Op plekken waar dit mogelijk is bewegen we naar de vorming van Kindcentra.

 

Hoe we dat doen kunt u lezen in ons Gezamenlijk Ambitieboek.

Dag van de leraar

Iedere dag weer zetten enorm veel onderwijsprofessionals en ondersteuners zich in voor het geven van goed onderwijs. Of dit nu op de basisschool, voortgezet onderwijs of vervolgstudie is. Wil je zien en horen hoe onze collega’s bij STEV aankijken tegen dit pracht vak? Kijk dan dit filmpje!!

Diversiteit

Bij STEV vieren we diversiteit en staat het samen leren in onze mini-schoolmaatschappij centraal.