info@stev.nl 033 - 303 14 90

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Locatie:                           Amersfoort

Dienstverband:                n.v.t.

Salaris bij 1 fte:               € 3.000,– per jaar

De functie:   

De Raad van Toezicht neemt conform de bij de stichting geldende statuten reglementen een onafhankelijke positie in en is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en het functioneren van de stichting als geheel en het College van Bestuur in het bijzonder. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur, fungeert als klankbord en sparringpartner en vervult de werkgeversrol voor het College van Bestuur.

Binnen de Raad van Toezicht zijn alle relevante kennisvelden, deskundigheden en relevante externe netwerken vertegenwoordigd. Elk lid is een generalist met een specialisme. De leden als geheel hebben expertise op de volgende beleidsgebieden: (openbaar en/of primair) onderwijs, governance, financiën, human resource management, bedrijfskunde/bedrijfsvoering en marketing/pr. De leden worden bewust aangetrokken vanwege persoonlijke competenties en netwerken die voor de organisatie van belang kunnen zijn. Bij de werving wordt rekening gehouden met een evenwichtige samenstelling. Alle leden beschikken over brede bestuurlijke en managementervaring en wonen bij voorkeur in de regio.

Ingangsdatum: Voorjaar 2020 (twee leden), uiterlijk 1 september 2020 (een lid).

Wat bieden wij?

De Raad van Toezicht komt minimaal 6 maal per jaar in vergadering bijeen. In specifieke situaties kan dit meer zijn. Daarnaast is er een jaarlijkse bijeenkomst met de wethouders van de Gemeenten waar de scholen zijn gehuisvest, met het directeurenplatform, met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en wordt jaarlijks een aantal van de scholen bezocht. De leden worden voor een periode van 4 jaar benoemd, met de mogelijkheid dit éénmaal te verlengen.

De leden van de RvT ontvangen een vergoeding van € 3.000,– per jaar voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van de RvT en overige bijeenkomsten en besprekingen, die zij uit hoofde van hun lidmaatschap van de RvT bijwonen.

 Informatie over de organisatie

Binnen Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) werken 15 openbare basisscholen samen aan de educatieve, maatschappelijk en persoonlijke ontwikkeling van elk kind. De scholen staan in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. De scholen worden dagelijks bezocht door ongeveer 2000 leerlingen. Bij de stichting werken ruim 180 medewerkers. Zie voor nadere informatie ook www.stev.nl.

STEV zet actief in op thema’s als onderwijsvernieuwing en samenwerking in de regio. Het bestuurskantoor is gevestigd in Amersfoort.

Het (eenhoofdig) College van Bestuur vormt het dagelijks bestuur van de Stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit betrokken leden die hun toezichthoudende taak enthousiast vervullen. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van drie leden is de Raad van Toezicht op zoek naar nieuwe kandidaten voor deze functie.

Wat vragen wij?

 • affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting en met openbaar onderwijs;
 • academisch werk- en denkniveau;
 • kennis en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en/of toezicht;
 • beschikken over een relevant netwerk in de regio dan wel binnen het onderwijs, aanverwante sectoren en/of de (lokale) politiek;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen;
 • het vermogen om beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
 • het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • affiniteit met de omgeving/gemeenten waarin de scholen van STEV zich bevinden;
 • een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Wij zijn op zoek naar kandidaten met aanvullend minimaal twee van onderstaande kenmerken:

 • kennis van en/of ervaring met onderwijs(-kwaliteit), marketing/communicatie en/of financiën/bedrijfskunde en bedrijfsvoering
 • affiniteit met publieke sector

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor STEV.

Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 5 februari 2020 voor 9.00 uur. Middels deze link kunt u direct solliciteren via de button op de pagina van ScoliX.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 18 februari op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland op 3 maart a.s. in Amersfoort.

Belangrijke data

Sluitingsdatum  :                        05 – 02 – 2020

Voorgesprekken ScoliX :           18 – 02 – 2020

Gesprek BAC   :                        03 – 03 – 2020

 

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data?