info@stev.nl 033 - 303 14 90

Google en AVG

Dit voorjaar zijn er privacyrisico’s met betrekking tot Google Workspace for Education (voorheen Google Suite for Education) naar voren gekomen naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd naar Google Workspace. Deze software – die onder meer de programma’s als Google Classroom en Google Meet bevat – wordt ook op onze scholen gebruikt. Naar aanleiding van deze privacyrisico’s heeft Sivon, de coöperatie voor schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs, samen met andere partijen uit het onderwijs advies gevraagd aan de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De AP heeft SIVON inmiddels geadviseerd. In dat advies staat dat onduidelijk is of persoonsgegevens in Google Workspace voldoende beschermd zijn. Met dit bericht informeren wij u hoe we hier als schoolbestuur mee omgaan.

SIVON voert namens de aangesloten scholen de onderhandelingen met google. De verwachting is dat dit voor het nieuwe schooljaar tot resultaten leidt, het andere scenario kan verstrekkende gevolgen hebben.

Wij houden u op de hoogte.