GMR

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is sinds 1 januari 2007 van kracht. Met de WMS heeft het personeelsdeel van de (G)MR het recht om over onderwerpen op het gebied van personeelsbeleid apart van het ouder- en leerlingendeel van de raad te vergaderen en hierover met de werkgever het overleg te voeren. Naast eigenstandige instemmingsrechten over deze onderwerpen heeft het personeelsdeel van de raad ook het recht om de werkgever initiatiefvoorstellen te doen en om geschillen en rechtsgedingen te voeren, zonder dat daarvoor de goedkeuring van de andere geleding nodig is. Uiteraard heeft ook het ouder- en leerlingendeel van de raad overeenkomstige bevoegdheden gekregen.
De WMS maakt het tevens mogelijk om bij onderwerpen waarover de hele raad advies- of instemmingsrecht heeft te besluiten dat de geledingen hierover afzonderlijk vergaderen en met het bevoegd gezag het overleg voeren. Voorwaarde is wel dat tweederde van de leden van de raad en een meerderheid van beide geledingen hiermee akkoord moeten gaan. Voor het personeel biedt dit de mogelijkheid om in de praktijk op eenzelfde wijze als een ondernemingsraad te functioneren.

De GMR bestaat uit twee vertegenwoordigers (één namens de ouders en één namens het personeel) van elke MR. Enkele belangrijke aandachtspunten zijn:

De GMR heeft een eigen reglement op basis van de wettelijke bepalingen.
In het medezeggenschapsstatuut zijn de afspraken tussen de GMR en het bestuur vastgelegd.
Een lid van de GMR hoeft geen lid te zijn van de MR van de school die hij/zij vertegenwoordigt, maar moet wel betrokken zijn bij de school als ouder of personeelslid.
De (G)MR heeft de plicht op enigerlei wijze de achterban te informeren en/of te raadplegen.
De verdeling van advies- en instemmingsrecht is ongewijzigd overgenomen uit de modelreglementen van de landelijke werkgroep WMS.

Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit:
dhr. Ad Veldhuizen voorzitter
Mw. Hellen Heinen-van Wincoop lid
dhr. Rob Man secretaris

Vergaderdata van de GMR voor het schooljaar 2018/2019 vindt u hier:

De GMR vergaderingen vinden steeds op een school van de stichting plaats.

Reglement GMR 2014
Reglement MR 2014
Mezeggenschapsstatuut
Klokkenluidersregeling
Integriteitscode EVE